August 7, 2015Older Post – No Category

Anahatasana pose anjaneyasana ardha bhekasana chakravakasana dolphin pose kapotasana mula bandha padmasana parighasana paripurna navasana parivrtta marichyasana parivrtta parsvakonasana parivrtta trikonasana pincha mayurasana prasarita padottanasana purvottanasana simhasana svara yoga pranayama urdhva mukha svanasana vimanasana viparita.

Anahatasana pose anjaneyasana ardha bhekasana chakravakasana dolphin pose kapotasana mula bandha padmasana parighasana paripurna navasana parivrtta marichyasana parivrtta parsvakonasana parivrtta trikonasana pincha mayurasana prasarita padottanasana purvottanasana simhasana svara yoga pranayama urdhva mukha svanasana vimanasana viparita.